Úplná pravidla soutěže „Kup 5 Braníků a vyhraj“

1. Úvodní ustanovení

Účelem tohoto dokumentu je úprava úplných pravidel marketingové soutěže „Kup 5 Braníků a vyhraj“ („soutěž“). V případě rozporu informací o soutěži na propagačních materiálech a těmito úplnými pravidly, mají přednost tato úplná pravidla. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli tato pravidla změnit.

2. Pořadatel a objednatel soutěže:

2.1. Objednatelem soutěže je společnost Pivovary Staropramen s.r.o., se sídlem: Praha 5, Nádražní 43/84, PSČ 150 00, IČ: 242 40 711, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 196337 („objednatel“).

2.2. Pořadatelem soutěže je Garp Integrated s.r.o., se sídlem Pobřežní 249/46, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 277 09 540, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 125558 („pořadatel“).

3. Doba a místo konání soutěže

3.1. Soutěž probíhá v termínu od 21.3. 2022 00:00:01 do 30.4.2022 23:59:59 („doba konání soutěže“). Pro účely vyhodnocování výherců je soutěž rozdělena v rámci doby konání na soutěžní kola takto:
21.3. – 27.3.
28.3. – 3.4.
4.4. – 10.4.
11.4. – 17.4.
18.4. – 24.4.
25.4. – 30.4.
(„soutěžní týden“).

3.2. Soutěž probíhá na území České republiky („místo konání soutěže“). Přihlašování do soutěže probíhá prostřednictvím webové stránky branik.cz („soutěžní web“).

4. Účastník soutěže:

4.1. Soutěže se s ohledem na povahu soutěžních produktů může zúčastnit pouze fyzická osoba starší 18 let („účastník“ či „soutěžící“).

4.2. Ze soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru k objednateli, pořadateli či spolupracujícím společnostem, jakož i osoby těmto osobám blízké ve smyslu ust. § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, které se jakkoliv podílejí na organizaci a vyhodnocení soutěže „Kup 5 Braníků a vyhraj“. Ostatní osoby v zaměstnaneckém nebo obdobném poměrů k objednateli, pořadateli či spolupracujícím společnostem, jakož i osoby těmto osobám blízké ve smyslu ust. § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, z účasti v soutěži vyloučeny nejsou.

4.3. Soutěže se nemohou účastnit podnikatelé, velkoobchody ani právnické osoby. Pokud bude doložena účtenka, ze které bude zřejmé, že soutěžní nákup provedla tato osoba (např. bude uvedeno IČ odběratele), bude takový vstup/soutěžící ze soutěže vyloučen. Zároveň pokud bude jedním soutěžícím dosaženo za den limitu tří přepravek (60ks) anebo za týden 130 kusů piv, nebudou již další soutěžení vstupy daného soutěžícího do soutěže přijaty, resp. budou vyloučeny.

4.4. Vychutnávejte zodpovědně (objednatel soutěže nedoporučuje více než max. 2 piva na zletilou osobu na den a také s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu konzumujícího).

5. Mechanika:

5.1. Účastník se do soutěže zapojí tak, že v době konání soutěže:

 • zakoupí v jakémkoliv obchodě (kamenném anebo e-shopu) v místě konání soutěže alespoň pět (5) kusů libovolného piva značky Braník („soutěžní výrobek“) v libovolné velikosti balení („soutěžní nákup“);
 • a zároveň si uchová daňový doklad – účtenku nebo fakturu dokumentující tento soutěžní nákup („účtenka“); z účtenky tedy musí jednoznačně vyplývat, že soutěžící zakoupil v době konání soutěže a v místě konání soutěže soutěžní výrobek, tak jak je uvedeno shora;
 • a zároveň soutěžící zaregistruje soutěžní nákup do soutěže prostřednictvím k tomu určeného formuláře na soutěžním webu, kde uvede svoji e-mailovou adresu, telefonní číslo (volitelně), datum a čas soutěžního nákupu a dobrovolně soutěžní účtenku (pokud účtenku nahraje dobrovolně během registrace soutěžního nákupu, nemusí uchovávat její originál ani kopii) a heslo (k případnému opětovnému přihlášení).
 • Scan soutěžní účtenky musí mít čitelný, neporušený a dokumentující předmětný soutěžní nákup;
 • soutěžící je pro řádnou registraci povinen vyplněný formulář prostřednictvím odpovídající ikony potvrdit a odeslat a před tím potvrdit zaškrtnutím příslušných políček souhlas s těmito soutěžními pravidly zahrnující souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem dle čl. 7 odst. 7.2. těchto pravidel (případně – dle volby soutěžícího – též souhlas uvedený v čl. 7 odst. 7.3. těchto pravidel).

5.2. Každý soutěžící je oprávněn zapojit se do soutěže opakovaně (při splnění podmínek v odst. 5.1 těchto pravidel, tj. vždy s novým soutěžním nákupem a novou samostatnou účtenkou („soutěžní vstup“)), vždy je však povinen uvést své přístupové údaje, tedy stejnou e-mailovou adresu a heslo. Každá takto zaregistrovaná účtenka bude brána jako samostatný vstup do soutěže, tj. čím více účtenek soutěžící do soutěže zaregistruje, tím větší má šanci na výhru. Jeden soutěžící však může za celou dobu konání soutěže vyhrát pouze 1 výhru jednoho druhu (tedy maximálně jednou hlavní výhru, jednou vedlejší výhru a jednou bonusovou výhru); v případě vylosování určité účtenky jako výherní pro jeden druh výhry budou proto všechny další účtenky vložené do soutěže týmž soutěžícím z dalšího vyhodnocování soutěže pro daný druh výhry vyloučeny.

5.3. Jedna účtenka musí vždy prokazovat nákup alespoň 5 ks těchto soutěžních výrobků.

5.4. Soutěžící je oprávněn se opakovaně přihlašovat ke svému soutěžnímu účtu (po zadání e-mailu a hesla) s tím, že po přihlášení vidí informaci kolikrát se přihlásil do soutěže – kolik má nahraných účtenek, tzn. kolikrát soutěží o jeho vysněný projekt. Soutěžící má možnost zrušit registraci, odstranit účet a data o něm uložená. Před tímto krokem je dostatečně upozorněn, že zaniká nárok na výhru a nebudeme jej ani kontaktovat. Soutěžící následně rovněž vidí, pokud získal nějakou výhru, vidí, zda má výhru předělenou, nebo se čeká na jeho údaje. Soutěžící má možnost údaje po přihlášení doplnit.

5.5. Pořadatel je oprávněn vyřadit takové soutěžní projekty, resp. soutěžící, kteří:

 1. zadali soutěžní projekt v rozporu s těmito pravidly, soutěžní projekt odporuje účinným právním předpisům, dobrým mravům anebo poškozuje práva třetích osob,
 2. v rámci popisu soutěžního projektu uvedli nerelevantní informace, informace odporující dobrým mravům,
 3. nevyplnili potřebný popis soutěžního projektu či jiným způsobem nedodrželi či se pokusili obcházet tato pravidla,
 4. přičemž takové rozhodnutí pořadatele je konečné.

6. Výhry a určení výherců

6.1. Do soutěže jsou vloženy tyto výhry:
6.1.1. Hlavní výhra
1) Hlavní výhrou je přednabitá karta hobbymarketu HORNBACH na soutěžní projekt v hodnotě 100.000,- Kč;
2) Do soutěže je vloženo šest (6) hlavních výher.
6.1.2. Vedlejší výhra
1) Vedlejší výhrou je poukaz na nákup v síti hobbymarketů HORNBACH (kamenná síť poboček v ČR) ve výši 5.000,- Kč s platností do 31. 12. 2022. O možnosti vyzvednutí poukazu na zvolené pobočce hobbymarketu HORNBACH bude výherce informován po skončení soutěže, uplatnění poukazu se řídí podmínkami uvedenými na https://www.hornbach.cz/sluzby/darkove-poukazy-hornbach/;
2) Do soutěže je vloženo 120 vedlejších výher.
6.1.3. Bonusová výhra
1) Bonusovou výhrou je „Braník na rok“, čímž se rozumí 3x 10 trayů (kartonů po 24 kusech plechovek);
2) Do soutěže je vloženo dvanáct (12) bonusových výher
(všechny výhry společně jako „výhra“).

6.2. Výhry nejsou přenosné a čerpat je může pouze výherce, případně výherce s jinými – jím určenými osobami

6.3. Všichni výherci budou určeni losováním, které realizuje pořadatel takto:

 • pro všechny výhry následující den po skončení každého soutěžního kola, a to takto:
 • po skončení každého soutěžního týdne bude vylosován 1 výherce hlavní výhry,
 • po skončení každého soutěžního týdne bude vylosováno 20 výherců vedlejších výher,
 • po skončení každého soutěžního týdne budou vylosováni 2 výherci bonusové výhry.

▪ 6.4. Každému z výherců bude na jím do registračního formuláře zadanou e-mailovou adresu zaslána informace o výhře. Každý z výherců je povinen nejpozději do 7 kalendářních dnů od odeslání tohoto e-mailu s informací o výhře pořadateli doložit chybějící účtenky a případně jiné nezbytné podklady dle požadavku pořadatele.

6.5. Pro předání vedlejší výhry musí soutěžící postupem dle předchozího odstavce sdělit zvolenou pobočku hobbymarketu HORNBACH.

6.6. Pro získání hlavní výhry musí soutěžící doložit postupem dle odst. 6.4 veškeré požadované podklady nezbytné k převzetí výhry.

6.7. Pro získání bonusové výhry musí soutěžící doložit postupem dle odst. 6.4 adresu k převzetí výhry.

6.8. Pořadatel je oprávněn vyžádat si (a to i kdykoliv v průběhu soutěže od jakéhokoliv ze soutěžících) kopie všech účtenek, které jím byly registrovány do soutěže, a to výherních i nevýherních, případně jiné doklady nezbytné pro doložení řádné účasti v soutěži a splnění těchto pravidel. Všechny takto pořadateli předkládané kopie účtenek musí zachycovat účtenku čitelnou, celou a neporušenou. V případě, že soutěžící nedoloží pořadateli jakoukoliv účtenku v rozporu s tímto ustanovením nebo doloží kopii účtenky, z níž je zřejmé, že nebyla dodržena ustanovení těchto pravidel (např. účtenka neprokazuje realizaci soutěžního nákupu v době konání soutěže, je nečitelná, je duplicitní atd.), bude ze soutěže vyřazen; pokud byl na základě takové účtenky soutěžící vyhodnocen jako výherce, ztrácí nárok na výhru a v případě, že soutěž dosud probíhá, bude o rozdělení výhry rozhodnuto pořadatelem. Soutěžící je povinen na každou takovou žádost pořadatele reagovat nejdéle do pěti kalendářních dní.

7. Zpracování osobních údajů

7.1. Účastí v této soutěži akci soutěžící uděluje souhlas se zpracováním jím poskytnutých osobních údajů pro účel realizace této soutěže dle těchto pravidel, tj. s jejich odpovídajícím zpracováním ze strany objednatele, který je správcem, a to v rozsahu: údaj o věku nad 18-let, e-mailová adresa a PSČ bydliště, účtenka, údaje o soutěžním projektu, případný údaj o výhře a nezbytné komunikaci, soutěžní registrace (datum, čas, IP adresa, zařízení). Kontaktní údaje správce: info@branik.cz.

7.2. Osobní údaje budou užity pro účel vedení a realizace této soutěže zahrnující zařazení do databáze pro danou soutěž, organizaci a vyhodnocení soutěže, zaslání a předání výher.

7.3. Právním titulem zpracování je souhlas a po skončení soutěže též oprávněný zájem správce, popřípadě plnění zákonných povinností správce.

7.4. Doba zpracování je doba konání soutěže, resp. doba nezbytná pro realizaci/předání výher, a dále doba 3 let po konci soutěže pro účely ochrany práv správce (z důvodu případné kontroly ze strany orgánu dozoru, obrany proti tvrzeným nárokům, vymáhání pohledávek). V případě danění výher budou nezbytné údaj uchovány po dobu 10-ti let. Údaje pro využití práv dle poskytnutých licencí budou uchovány po dobu trvání licencí/souhlasů.

7.5. V případě udělení odpovídajícího souhlasu soutěžícím při vstupu do soutěže bude e-mailová adresa soutěžícího dále užita pro zasílání novinek týkajících se produktů objednatele. Právním základem pro toto zpracování je rovněž souhlas. Proti přímému marketingu je možné podat kdykoliv námitky. Doba zpracování je doba neurčitá, nejdéle do odvolání souhlasu či podání námitek.

7.6. Způsob prováděného zpracování je elektronický, ruční a částečně automatizovaný.

7.7. Údaje poskytnuté soutěžícím mohou kromě objednatele zpracovávat jakožto zpracovatel marketingové společnosti pověřené objednatelem soutěže, a to způsobem obvyklým pro zajišťování soutěží, doručovatelské společnosti, dodavatelé IT služeb a účetní, daňoví a právní poradci. Osobní údaje nebudou předávány mimo Evropskou unii.

7.8. Soutěžící může kdykoliv svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat na kontaktu info@branik.cz, kde je možné uplatnit také ostatní práva soutěžícího související se zpracováním osobních údajů. Odvoláním souhlasu však končí účast soutěžícího v soutěži. V případě pochybností o dodržování práv se může soutěžící obrátit na objednatele na jeho adrese nebo na e-mailu info@branik.cz. Na tomto e-mailu může soutěžící podat k objednateli námitky, žádosti, stížnosti či jiné dotazy. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, ke kterému může soutěžící podat stížnost.

7.9. Soutěžící bere na vědomí, že má práva dle příslušné právní úpravy, tj. zejména soutěžící bere na vědomí, že poskytnutí údajů je dobrovolné, zpracování je transparentní, soutěžící má právo na informace a přístupu k osobním údajům a právo na opravu svých osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, omezení zpracování, výmaz a jejich likvidaci, jakož i právo na přenositelnost údajů, právo být zapomenut a právo na námitky proti zpracování založené na oprávněném zájmu. Soutěžící nebude předmětem rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování, které má pro něj právní účinky nebo se jej významně dotýká.

7.10. Výherce soutěže převzetím výhry výslovně souhlasí s tím, že objednatel a pořadatel soutěže jsou oprávněni užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, bezplatně jméno a město bydliště výherce v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech objednatele v souvislosti s touto soutěží a v souvislosti s propagací výrobků a služeb objednatele. Souhlas dle tohoto odstavce je činěn po dobu 5 let od ukončení soutěže. Výherce převzetím výhry rovněž souhlasí s pořízením záznamu jeho osoby (foto/video) a jeho soutěžního projektu, a po dobu pěti let k užití a zveřejnění v propagačních a reklamních materiálech objednatele v souvislosti s touto soutěží a v souvislosti s propagací výrobků a služeb objednatele, to vše bezplatně po dobu 5 let od ukončení soutěže.

8. Soutěžní dílo

8.1. Do soutěže nebudou zařazeny nebo z ní budou vyřazeny zejména soutěžní odpovědi (díla), které:

 1. neodpovídají tématu uvedenému v zadání;
 2. nejsou relevantní ve vztahu k soutěžní otázce;
 3. vytvořila osoba, jež nedala soutěžícímu souhlas s užitím v rámci této soutěže;
 4. nabádají k vystavování se nebezpečným situacím;
 5. zachycují činnosti, jakkoliv nebezpečné a ohrožující zdraví, jinak neodpovídají podmínkám soutěže a těmto pravidlům;
 6. obsahují náboženský nebo politický podtext;
 7. mají vulgární, rasistický nebo jiný obecně nepřijatelný obsah sdělení;
 8. zmiňují či obsahují referenci na konkurenční produkty k produktům pořadatele soutěže.

8.3. Účastí v soutěži soutěžící berou na vědomí a souhlasí s tím, že jsou výhradně odpovědní za svá díla, a za důsledky jejich zveřejnění, tzn. v případě, že vyjde najevo, že soutěžící svým konáním porušil práva třetí osoby, zejména autorská či osobnostní práva, je za takovéto porušení plně odpovědný. Soutěžící je povinen pořadateli nebo organizátorovi uhradit jakoukoli škodu (resp. odčinit újmu) v případě takového porušení a zároveň mu zaniká právo na čerpání výhry.

9. Obecná ustanovení

9.1. Účastí v soutěži projevuje každý účastník svůj souhlas s jejími pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.

9.2. Pořadatel ani objednatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher a neodpovídá za jakoukoliv újmu, která případně soutěžícímu nebo třetí osobě vznikne v souvislosti s užíváním výhry.

9.3. Objednatel doporučuje výherci podělit se o soutěžní produkty a případné výhry s přáteli.

9.4. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Pořadatel a objednatel tímto nejsou účastníkům soutěže nijak jinak zavázáni a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele a objednatele, než jsou uvedena v těchto pravidlech. Za vady spojené s užíváním výhry nenese pořadatel ani objednatel soutěže žádnou zodpovědnost. Výhru není možné reklamovat. Není přípustné ani jiné věcné nebo finanční protiplnění v hodnotě výhry na žádost výherce. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat soudní cestou.

9.5. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s těmito pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. Pořadatel si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání výher v soutěži. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá objednateli soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití. Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry. Výhry ani účast v soutěži nejsou vymahatelné soudní cestou.

9.6. Pořadatel a objednatel si vyhrazují právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher v případě, že jim výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže. Pořadatel ani objednatel soutěže není odpovědný za jakoukoli újmu, kterou účastník případně utrpí svou účastí v soutěži nebo prostřednictvím získané výhry. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s těmito pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.

9.7. Pořadatel soutěže neodpovídá za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v této soutěži (především funkčnost sítě, resp. soutěžního webu). Pořadatel neodpovídá za doručení zpráv včetně informace o výhře.

9.8. V případě rozporu ustanovení těchto pravidel a propagačních materiálů týkajících se soutěže, nejasností týkajících se výkladu pravidel nebo propagačních materiálů, se budou aplikovat přednostně příslušná ustanovení těchto pravidel.

9.9. Pořadatel a objednatel si vyhrazují právo soutěž zkrátit, přerušit nebo bez náhrady zrušit či změnit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku.

9.10. Úplná pravidla soutěže jsou k dispozici na internetových stránkách www.branik.cz.

V Praze dne 31. 1. 2022